MEDRESE DERSLERİ SARF, EMSİLE,BİNA, MAKSUT, NAHİV, AVAMİL, İZZİ

Yorum Yaz